Ontstaan en groei

Op 9 augustus 1983 werd de v.z.w. Revalidatiecentrum “Land van Halle-Pajottenland” opgericht n.a.v. het faillissement van de keten van Regionale Revalidatiecentra in Vlaanderen, waar het centrum van Halle toen deel van uitmaakte.  Het idee om het centrum terug op te starten in eigen beheer was te danken aan het initiatief van het toenmalige personeel en enkele sympathisanten.  Ook vakbond en mutualiteit steunden de oprichting en de Stad Halle stelde een gebouw ter beschikking.

Het revalidatiecentrum was definitief vertrokken !

De verdere uitbouw van het centrum vraagt heel wat energie van bestuurders, directie en personeel. Vooral de wisselende bevoegde overheden en bijhorende wijzigende reglementering en financiering stellen de bestuurders en directie jaar na jaar op de proef:

Tot 1987 werd de werking betoelaagd  volgens een prestatiesysteem van de artsen/therapeuten.

In 1988 werd er een conventie afgesloten met het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van Minder Validen en werd er overgeschakeld naar een forfaitaire dagprijs met een maximale dagcapaciteit van 18 patiënten.

In 1991 was er dan de overgang van het Rijksfonds naar het R.I.Z.I.V. waarbij aan het centrum een maximale jaarcapaciteit van 3780 werd toegekend. Een capaciteit die in de loop der jaren steeds meer ontoereikend bleek en vanaf 1997 tot een explosie van de wachtlijst leidde.

Met de zesde staatshervorming waarbij vanaf 1 juli 2014 heel wat federale bevoegdheden en maatregelen werden overgeheveld naar de deelstaten, werd de sector van Ambulante Revalidatie ondergebracht bij het kabinet van de Vlaamse Minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin, agentschap Zorg en Gezondheid.

Om hun beider werking te kunnen optimaliseren en tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar onderzoek en behandeling in de regio zuidwest Vlaams-Brabant sloten de Raad van Bestuur van het centrum te Halle en de voorzitter van het behandelingscentrum van het OCMW te Asse een akkoord om vanaf 1 januari 2013 de twee centra te fusioneren.

Vanaf 2014 is er nog één Centrum voor Ambulante Revalidatie met één erkenningsnummer bij het RIZIV, met als naam “CAR Land van Halle & Asse” met twee vestigingsplaatsen: Halle en Asse/Zellik.